Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w m. Racibórz, Śląsko - Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu. - PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 -

Nawigacja

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w m. Racibórz, Śląsko - Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu.

Izabela Gwiazdowicz
25.05.2018

 
                                                                                                         
 

Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w m. Racibórz, Śląsko - Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu.
 
Głównym celem projektu jest termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w m. Racibórz, Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku.

Termomodernizacji poddany zostanie wolnostojący budynek nr 10, znajdujący się na terenie zamkniętym Komendy Oddziału. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, nadbudowa budynku, a także zmiana konstrukcji dachu oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki. Przewiduje się również przebudowę istniejących pomieszczeń sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej, okiennej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej. Zmodernizowany obiekt będzie spełniał standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. Projekt wpisuje się również w założenia ustawy o efektywności energetycznej, której celem jest stworzenie ram prawnych systemu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących system wsparcia, prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii.
Zadanie realizowane będzie w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I "Zmniejszenie emisyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Rezultatem projektu będzie, poza zmniejszeniem emisji, zmniejszenie kosztów ponoszonych z budżetu na ogrzewanie budynku. Termomodernizacja budynku zmniejszy zapotrzebowanie na energię cieplną zużywaną na cele grzewcze. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię zmniejszy emisję szkodliwych substancji, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i innych powstających przy spalaniu.
 
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Realizowany będzie zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0172/16-00.
 
Termin realizacji: 01.06.2017 r. - 31.05.2019 r.
 
Wartość projektu: 826 688,42 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 334 191,51 zł
 
Wszelkie potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe związane z realizacją projektu należy kierować na adres internetowy: wk.slaski@strazgraniczna.pl
 
 
 
do góry