Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Rocznica powstania Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rocznica powstania Straży Granicznej

W tym roku mija 16 rocznica powstania StrażyGranicznej. Z tej okazji 24 maja 2007 roku na Rynku Głównym wCieszynie o godzinie 12.00 rozpoczną się uroczystości związane ztym świętem. W tym dniu również odbędzie się zakończenie kursu wzakresie szkoły podoficerskiej Straży Granicznej.16 maja 1991 roku powołano do życia nową formację ochrony granic typu policyjnego działającą w ramach administracji państwowej #8211; Straż Graniczną. Stała się ona kontynuatorką i spadkobierczynią doświadczeń i tradycji przedwojennych formacji granicznych: Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej oraz powojennych Wojsk Ochrony Pogranicza.Dzisiaj Straż Graniczna stanowi jednolitą, dobrze uzbrojoną i znakomicie wyposażoną formację. Dysponujemy najwyższej klasy środkami łączności, niezawodnym sprzętem transportowym. Wszystkie przejścia graniczne połączone są w jednolity system teleinformatyczny. Samochody, samoloty i śmigłowce wyposażone są w urządzenia termowizyjne, noktowizyjne, pozwalające zabezpieczyć odcinek granicy w każdych warunkach i porach doby. W procesie kontroli granicznej wykorzystywane są przyrządy do wykrywania fałszerstw dokumentów, które jeszcze niedawno można było spotkać jedynie w laboratoriach. Profesjonalna, oddana dla państwa kadra, jest w pełni przygotowana do realizacji zadań służbowych.Na przestrzeni minionych lat Straż Graniczna stopniowo zmieniała swoje oblicze. Najistotniejsze zmiany związane były z przystąpieniem Polski do UE i koniecznością ochrony jednej z najdłuższych zewnętrznych granic UE. Ochronić 1100 kilometrowy odcinek granicy lądowej na pewno nie jest łatwo, jednak SG udowodniła, że zasługuje na zaufanie i potrafi przyjąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE.Jeszcze do niedawna nasza formacja kojarzyła się głównie z ochroną granicy i kontrolą ruchu granicznego. W miarę upływu lat i powstawaniem nowych zagrożeń zmieniało się jej oblicze. Zwalczając nielegalną migrację i prowadząc kontrole legalności pobytu obcokrajowców, staliśmy się swoistego rodzaju służbą migracyjną.Jesteśmy obecni na lotniskach, gdzie obok kontroli granicznej realizujemy zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. W sytuacji dynamicznie wzrastającego ruchu lotniczego i zagrożeń terrorystycznych, zadanie te nabierają szczególnego znaczenia i wymagają od realizujących je funkcjonariuszy pełnego profesjonalizmu i zaangażowania.Przewidywane w najbliższym czasie przejęcie przez Polskę w pełnym zakresie dorobku prawnego Schengen, a co za tym idzie m.in. zniesienie kontroli granicznej w przejściach granicznych na granicach wewnętrznych, wymaga kolejnych zmian i wdrożenia nowego modelu funkcjonowania naszej formacji. Przesunie się obszar działania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej usytuowanych na granicach wewnętrznych w głąb kraju stwarzając nowe warunki ich funkcjonowania. W dalszym ciągu będą realizowane ustawowe zadania wynikające z ustawy o Straży Granicznej jednak zmieni się miejsce, forma oraz zakres i metody przeciwdziałania nielegalnej migracji, ujawniania fałszerstw dokumentów uprawniających do pobytu, realizowania czynności zleconych przez uprawnione organa, przeciwdziałania wwozowi bez zezwolenia materiałów niebezpiecznych i przeciwdziałania wywozowi z kraju przedmiotów zabytkowych. Przesunięcie obszaru działania Straży Granicznej w głąb terytorium kraju pozwoli rozszerzyć działania formacji realizowane przez Straż Graniczną na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. o zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej (lotniczej, kolejowej, drogowej) czy kontroli na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych.Straż Graniczna, włączyła się do wspomagania realizacji części z zadań rządowego programu "Razem bezpieczniej" zmierzających do ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań. Do głównych obszarów działania Straży Granicznej jako podmiotu współpracującego, określonych w programie, należą: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Obszary, w których przewidziano współdziałanie ze strony Straży Granicznej zasadniczo pokrywają się z aktualnymi kierunkami działania formacji podejmowanymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.Działania te, z uwagi na złożoność problemów i szeroki zakres, są realizowane w ścisłym współdziałaniu z organami Policji, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej oraz organami administracji i jednostkami samorządu terytorialnego.Wdrożenie nowego modelu funkcjonowania Straży Granicznej po przejęciu przez Polskę w pełnym zakresie dorobku prawnego Schengen wymaga szeregu zmian dostosowawczych. Obok konieczności nowelizacji przepisów nadających Straży Granicznej dodatkowe uprawnienia, niezbędne jest wyposażenie formacji w sprzęt specjalistyczny umożliwiający mobilnym patrolom prowadzenie szerszych niż dotychczas działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.Wychodząc z założenia, że nowe miejsce i sposoby działania formacji nie mogą obniżyć dotychczasowej jej skuteczności, Straż Graniczna, w oparciu o doświadczenia własne i metody funkcjonowania służb granicznych w krajach Schengen, podjęła szereg przedsięwzięć, które z chwilą rozpoczęcia pełnej realizacji postanowień układu z Schengen pozwolą właściwie wypełniać powierzone zadania. Dotyczy to m.in. zmiany struktur jednostek organizacyjnych na granicach wewnętrznych, w tym Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Przewiduje się, że funkcjonować będzie w jego strukturach 5 placówek na granicach wewnętrznych oraz 1 placówka ochraniająca granicę zewnętrzną (lotnicze przejście graniczne w Katowicach-Pyrzowicach).Aktualnie w skład Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzi 11 placówek, które ochraniają 358 km odcinek granicy państwowej. Funkcjonariusze Oddziału obsługują 62 przejścia graniczne, w tym 15 drogowych, 16 na szlakach turystycznych, 5 kolejowych, 1 lotnicze oraz 27 małego ruchu granicznego. Tylko w ostatnim roku przekroczyło przez nie granicę ponad 31 milionów osób, z czego ponad 14 milionów cudzoziemców.Wykonując ustawowe zadania funkcjonariusze Śląskiego OSG przyczynili się do ujawnienia bardzo wielu przestępstw granicznych i zatrzymania ich sprawców. W 2006 roku zatrzymali łącznie 1 477 osób m.in. sprawców przekroczenia i usiłowania przekroczenia granicy wbrew przepisom, przemytu, naruszenia przepisów ustawy o cudzoziemcach, poszukiwanych przez organa ścigania. Ujawnili i zatrzymali przemyt różnego rodzaju towarów wartości 4,5 miliona złotych w większości towarów akcyzowych.
do góry