Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Informacja dot. monitoringu -

Nawigacja

Informacja dot. monitoringu

Informacja dot. monitoringu

Ćwiklińska Aleksandra
21.11.2019

Realizacja obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”,  informujemy,  że na terenie Komendy i Placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej stosowany jest monitoring wizyjny, który obejmuje budynki i teren do nich przyległy. W związku  z powyższym przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku.

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu  adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz  e-mail: slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 40 02.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych (IOD) adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz  e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 41 67.
 3. Kontakt do Zastępcy Inspektora ochrony danych (w przypadku nieobecności IOD) adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz  e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 41 61.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony obiektu i  mienia, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Śląskim Oddziale Straży Granicznej.
 5. Podstawa prawna:  art. 9 c ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2019.147 t.j. ze zm.); art. 45 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2019.1302 t.j. ze zm.).   
 6. Danych nie udostępnia się innym odbiorcom. Mogą być udostępnione jedynie na podstawie przepisów prawa.
 7. Danych nie przekazuje się do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mogą być udostępnione jedynie na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane przetwarzane będą przez okres 30 dni  lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa w zakresie, w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.
 9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (w tym przypadku administrator ma obowiązek ograniczyć przetwarzanie -  może dane tylko przechowywać) do czasu wykazania, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem.  
 10. Zbierane w ten sposób dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo wystąpić do Komendanta Śląskiego Oddziału SG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych  z wnioskiem, który umożliwi Państwu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.

do góry