Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego BEZPIECZNE POGRANICZE - INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA - POLSKA -

Nawigacja

INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA - POLSKA

BEZPIECZNE POGRANICZE

Izabela Gwiazdowicz
08.02.2018

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności i podniesienie poziomu jakości współpracy transgranicznej pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej i Policją Republiki Czeskiej poprzez rozwijanie i wspieranie wspólnych działań służących: poprawie stanu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych stanowiących zarazem obszar odpowiedzialności służbowej tych formacji, integracji funkcjonariuszy obu służb oraz kreowaniu ich pozytywnego wizerunku wśród lokalnej społeczności. Osiągnięcie tych zamierzeń będzie możliwe dzięki przedsięwzięciom szkoleniowym, które poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy obu służb pozwolą na pełne wykorzystanie i wzmocnienie wspólnych działań na terenach przygranicznych. Wprowadzona zostanie również nowa jakość tej współpracy oraz nawiązane  nowe kontakty. Wartością dodaną w projekcie jest poniesienie poziomu wiedzy urzędników instytucji samorządowych mających swoje siedziby po polskiej stronie Euroregionu Silesia w przedmiocie przestępstw przeciwko dokumentom oraz potencjalnych zagrożeń związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w tym rejonie, która umożliwi im wyeliminowanie nadużyć w tym zakresie i wpłynie pozytywnie na jakość świadczonych przez nich ich usług publicznych.
 
Projek realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.
 
Wartość zadania: 78 480,00 zł.
Wysokość wsparcia: 66 708,00 zł.
do góry