Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Procedury dotyczące przekraczania granicy RP przez rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne po obu stronach granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Procedury dotyczące przekraczania granicy RP przez rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne po obu stronach granicy

Walczak Katarzyna
24.05.2020

INFORMACJA

dotycząca procedury postępowania w celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy na podstawie § 4a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób  przekraczających  granicę  państwową stanowiącą granicę wewnętrzną  (Dz. U. poz. 434 z późn. zm.) dla osób posiadających gospodarstwa rolne po  obu stronach granicy.

W celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy należy złożyć/przesłać wniosek do właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy Komendanta Placówki Straży Granicznej.  

Wniosek powinien zawierać:

  • dane personalne wnioskodawcy (należy uwzględnić również osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po stronie państwa sąsiedniego;
  • datę i miejsce planowanego  przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem  (np.  prace  polowe  w rejonie znaku granicznego nr … );
  • adres do korespondencji (adres poczty internetowej).

Uwaga: We wniosku można wskazać określony okres czasu związany z wykonywaniem prac polowych. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania gospodarstwem rolnym lub prawo do wykonywania prac na terenie takiego gospodarstwa.

Komendant Placówki Straży Granicznej przesyła wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej w celu wydania zgody. 

Informacja o udzieleniu zgody na przekroczenie granicy państwowej przekazywana jest do wnioskodawcy oraz właściwego miejscowo Komendanta Placówki Straży Granicznej.

Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin, informuje właściwą miejscowo Placówkę Straży Granicznej o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu. 

Rekomenduje się, aby wniosek wraz załącznikami w miarę możliwości przesyłany był do Komendanta Placówki SG za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u.

Jednocześnie informuje się, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 792) osoby przekraczające granicę w celu wykonania prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy zwolnione są z kwarantanny.  

Wykaz danych teleadresowych właściwych miejscowo placówek SG zostały zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej: https://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/placowki/4586,Placowki-SG.html   

do góry