Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kontrola graniczna na Śląsku i Opolszczyźnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrola graniczna na Śląsku i Opolszczyźnie

Walczak Katarzyna

Na Śląsku i Opolszczyźnie granicę można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną informujemy, że w zasięgu terytorialnym Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zostało wyznaczonych 7 miejsc, w których można przekraczać granicę państwową.

Na terenie województwa Śląskiego 5 miejsc – Cieszyn – Most Przyjaźni, Cieszyn - Chotebuz, Gołkowice, Gorzyczki, Nowe Chałupki, a na terenie województwa Opolskiego 2 miejsca - Trzebina i Głuchołazy.

Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać mogą wyłącznie:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Obywatele Polski powracający do kraju po przekroczeniu granicy zostaną zarejestrowani, przebadani i skierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

 

 

do góry